Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu pharmaceris.com

Definicje

 1. Polityka Prywatności” – niniejszy dokument zawierający informacje, które mają wskazać Użytkownikowi Serwisu, zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, jak również możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.
 2. Właściciel Serwisu” – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000370362, NIP: 527-26-42-206, kapitał akcyjny w pełni opłacony 200 200 000 PLN.
 3. Administrator” – Właściciel Serwisu.
 4. Serwis” – serwis internetowy własności Administratora pod domeną pharmaceris.com wraz z zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie pharmaceris.com oraz subdomenach.
 5. Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu.

Preambuła

Administrator szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie, jak i biernie przez Użytkowników Serwisu i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

Gromadzenie danych

Administrator co do zasady nie gromadzi w związku z funkcjonowaniem Serwisu danych osobowych Użytkowników Serwisu, chyba, że wystąpi sytuacja opisana w punktach kolejnych niniejszego dokumentu, a Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda dane osobowe. Wszystkie dane zgromadzone w Serwisie zbierane są za przyzwoleniem danego Użytkownika Serwisu, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie formularza umożliwiającego Użytkownikowi zgłoszenie swej osoby do listy mailingowej, o której mowa w punkcie poniższym Polityki Prywatności, a także w wyniku dobrowolnego podania przez Użytkownika danych podczas procesu zadawania pytania lekarzowi, którą to czynność Użytkownika umożliwia funkcjonalność Serwisu. Podczas wizyty Użytkowników sieci Internet w Serwisie automatycznie (sposób bierny) zbierane są dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Klub Mój Pharmaceris

W ramach Serwisu każdy z Użytkowników ma możliwość zupełnie dobrowolnego przyłączenia się do Klubu Mój Pharmaceris. Za jego pośrednictwem Administrator cyklicznie przekazuje na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail najświeższe informacje z obszaru działania Administratora, w tym informacje o produktach i usługach Administratora, zmianach rynkowych, organizowanych konkursach, nowościach, możliwości testowania produktów.

Rezygnacja z udziału w Klubie Mój Pharmaceris

Każdy z Użytkowników, który dokonał uprzedniego zgłoszenia swej osoby do Mój Pharmaceris, może w każdej chwili można zrezygnować z przynależności do klubu, zgodnie z podanymi instrukcjami rezygnacji dostępnymi w sekcji Klubu. Użytkownik Klubu, który nie będzie chciał otrzymywać bieżących informacji w postaci newsletterów wysłanych przez Administratora, winien skontaktować się z Administratorem bądź też skorzystać z opcji rezygnacji z newslettera, dostępnej przy każdym otrzymanym newsletterze. W razie skutecznej rezygnacji z przynależności do listy mailingowej adres e-mail danego rezygnującego Użytkownika Serwisu zostanie trwale usunięty z bazy odbiorców listów elektronicznych rozsyłanych przez Administratora.

Zabezpieczenie danych

Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administrator dba o takie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia by nie umożliwiać dostępu do danych osobom nieuprawnionym i chronić je przed nieuprawnionym zabraniem, zniszczeniem czy zmianą.

Sposób wykorzystywania danych

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach Serwisu, lub do personalizacji zawartości Serwisu. Dane podane przez Użytkownika na skutek zgłoszenia swej osoby Klubu Mój Pharmaceris przez Użytkownika są wykorzystywane w celu cyklicznego przekazywania na wskazany przez Użytkownika adres email newslettera. Zgromadzone dane Użytkownika mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Przekazywanie danych

Administrator nie sprzedaje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim, z wyłączeniem przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych) lub też w przypadku, gdy osoba trzecia została zaangażowana przez Administratora do zrealizowania w imieniu Administratora usługi pozostającej w związku z funkcjonowaniem Serwisu, przy czym taka osoba trzecia nie zostanie przez Administratora upoważniona do wykorzystania ujawnionych jej danych poza zakres wymagany dla realizacji przedmiotowej usługi. W żadnym razie Administrator nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail Użytkowników Serwisu żadnym innym podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych.

Wykorzystywanie cookies

Serwis może wykorzystywać „cookies” („ciasteczka”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w Serwisie może być identyfikacja powracających użytkowników wizytujących Serwis. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Zgodnie z art. 173 ustawy: 

 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
  1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
   1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 
   2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
  2. abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
  3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
  1. wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
 4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Zmiana danych Użytkownika

Administrator umożliwia każdemu Użytkownikowi Serwisu dokonanie zmiany podanych danych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Linki

Serwis może zawierać linki do innych podstron przy czym fakt zamieszczenia linku nie oznacza , że Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Przeciwnie – takie serwisy działają niezależnie od Administratora, Administrator nie sprawuje kontroli nad przedmiotowymi serwisami, które rządzą się własnymi zasadami funkcjonowania i ochrony danych. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za pośrednictwem linka witryny internetowej.

Prawa do Serwisu

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm) Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez Administratora, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach Administratora co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby Administratora.

Data publikacji: 11.09.2014

Facebook messenger