REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego https://sklep.pharmaceris.com/pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową https://sklep.pharmaceris.com/pl („Sklep”), którego właścicielem jest Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500, ul. Armii Krajowej 12).
 2. Sprzedawcą oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i logistyczną Sklepu jest spółka COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail. W celu sprawdzenia, czy zamówienie zostało dokonane w celach zarobkowych Sprzedawca będzie uprawniony do weryfikacji informacji o prowadzeniu działalności przez Klienta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Klient, korzystając z usług opisanych w niniejszym regulaminie, ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient, który odwiedza Sklep spoza terytorium Polski, ale z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu, po wyrażeniu swojej zgody, może zostać przekierowany na angielską wersję Sklepu dostępną pod domeną internetową https://sklep.pharmaceris.com/en. Zgodę na przekierowanie udziela się poprzez zaznaczenie słowa „tak” w okienku pojawiającym się na stronie internetowej Sklepu. Wyrażona przez Klienta zgoda zapisuje się w pliku cookie urządzenia, z którego korzysta odwiedzając Sklep. Klient może w każdej chwili cofnąć tę zgodę poprzez usunięcie pliku cookie z przeglądarki internetowej urządzenia lub zaznaczenie słów „wyłącz przekierowanie”. Klient może również w każdej chwili wrócić do Sklepu dostępnego pod domeną internetową https://sklep.pharmaceris.com/plpoprzez kliknięcie ikonki „PL” na angielskiej wersji Sklepu.
 9. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
 10. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu https://sklep.pharmaceris.com/pl.
 11. Komunikacja Sklepu z Klientem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej: sklep@pharmaceris.com, telefonu: +48 22 378 45 10 lub poczty tradycyjnej: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217.
 12. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  Czas realizacji zamówienia– to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Klienta;
  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Konsument Przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Jednoosobowy Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub /i zakupu  w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce plików cookies na stronie internetowej Sklepu https://sklep.pharmaceris.com/pl;
  Polityka prywatności – dokument zawierające informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu https://sklep.pharmaceris.com/pl;
  Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową https://sklep.pharmaceris.com/pl;
  Sprzedawca - Piotr Niewczas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą spółka COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000812993, REGON: 384975497, NIP: 5272913585 nr telefonu +48 22 378 45 10 ; email: contact@cosmeticslab.pl
  Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę 'Zaloguj się - Utwórz nowe konto', a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 3. Po zalogowaniu, Klient w zakładce 'Moje konto' może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
 4. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej sklep@pharmaceris.com bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

§3 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików cookies.
 2. Dla realizacji zamówienia Klienta koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w  Sklepie. Brak tych danych uniemożliwi realizację zamówienia. 
 3. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie 'Dodaj do koszyka', a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 5. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zakup produktów w Sklepie nie ma charakteru zarobkowego i jest przeznaczony wyłącznie na jego użytek własny.
 6. Klient może zamówić w Sklepie, w jednym koszyku (jednorazowo) maksymalnie 15 produktów marki Pharmaceris oraz Klient może złożyć w danym miesiącu kalendarzowym maksymalnie 5 zamówień zawierających produkty marki Pharmaceris. W przypadku przekroczenia ww. ilości zamawianych produktów lub zamówień, Sklep odmówi realizacji zamówienia. 
 7. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zamawiam i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia. 
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT , wówczas jest on zobowiązany do wpisania w polu uwagi: „Zamawiam fakturę VAT” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia.
 10. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry techniczne.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie.
 12. Paczki należy otworzyć przy obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń należy spisać wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę  protokołu szkody. Brak tego protokołu pozbawia możliwości wymiany towaru i dochodzenia odszkodowania.

§4 Ceny towarów

 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN oraz nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy. 
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty dostawy oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 zł.
 5. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą lub przelewem internetowym. Bieżące formy płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce: „Formy płatności”.
 2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i DHL.
 3. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy, wynoszą od 0 zł do 18 zł. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty Dostawy”.

§6 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
 2. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. 
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

 1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@pharmaceris.com telefonicznie: +48 22 378 45 10 lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
  • Wymiany towaru na nowy,
  • Naprawy towaru,
  • Obniżenia ceny,
  • Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Altmaster hala numer 1 (z dopiskiem: Cosmetics Lab), Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmienioną Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmienia niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Klientowi będącemu Konsumentem oraz Konsumentem Przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  e-mail: sklep@pharmaceris.com telefonicznie: +48 22 378 45 10 lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny w zakładce Zwrot produktów. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą uprawniony jest do weryfikacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności w celu oceny czy Jednoosobowy Przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz czy umowa ta ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy. W celu weryfikacji wyżej wymienionej informacji Sprzedawca dokona sprawdzenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, w oparciu o weryfikację kodów PKD, iż zawarta umowa ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy, Sprzedawca odmawia przyznania takiemu podmiotowi statusu Konsumenta Przedsiębiorcy i uznaje oświadczenie o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne. O uznaniu takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne, Sprzedawca zawiadamia Jednoosobowego Przedsiębiorcę pisemne w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z podaniem przyczyny uznania oświadczenia za bezskuteczne.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument Lub Konsument Przedsiębiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Altmaster, hala nr 9 (z dopiskiem: Cosmetics Lab), Julianowska 61, 05-500 Józefosław.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Konsumentowi Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność.

§9 Dane osobowe

 1. Współadministratorem danych osobowych Klienta jest: spółka COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, oraz spółka Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umów określonych niniejszym regulaminem, a ich niepodanie uniemożliwi ich zawarcie.
 3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umów określonych niniejszym regulaminem oraz ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń jak również rozpatrywania reklamacji, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
 4. W stosownych przypadkach odbiorcami danych osobowych klienta mogą być banki, podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, podmioty wydające karty debetowe lub kredytowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy/wypowiedzenia umowy/wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 6. Klientowi przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 4, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jednocześnie Administratorzy wskazują, iż we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem

 1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
  Klient będący Konsumentem lub Konsumentem Przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
  Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, a także pod domeną internetową Sklepu https://sklep.pharmaceris.com/pl. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
 2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.