Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora/Współadministratora”.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Współadministratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@drireaneris.com.

*To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.